AYDINLATMA METNİ

BAF Premiks ve Tarım San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. (“BAF Premiks” ve “Şirket”)
olarak kişisel verilerin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Baf Premiks,kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasının sağlanması ve gizliliğinizi korumak amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu sorumluluğumuzun farkındalığı ile 6698 s.k. kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat çerçevesinde işlemekteyiz.

1) Veri Sorumlusu ve Temsilcisinin Kimliği
Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10.
Maddesi uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Baf Premiks ve Tarım San. Ve Dış Tic. Ltd.Şti.tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi yasal ve sözleşme gereği zorunluluk olup, verilerinizin
sağlanmaması durumunda şirket ile iş ilişkisi olan gerçek/tüzel kişilerin ticari faaliyetin yürütülmesi, mevzuat kapsamında gerekli olan bildirimler ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, insan kaynakları faaliyetlerinin icrasının sağlanması, hukuki-teknik-ticari emniyetin sağlanması imkânsız hale gelecektir.

4) Kişilerin Verilen Toplanma Yönetimi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından farklı
kanallarla (sözlü, yazılı, elektronik ortam) mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun
sağlanması, sözleşmelerin ifa edilmesi, kanunun açıkça öngörmesi, şirketin meşru menfaatihukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafındanöngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veriişleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla daişlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilir. Kanunun 13’üncü maddesi uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.Uluslararası mevzuat kapsamında da ilgili kişinin yukarıda sayılan hakları dışında; kişisel verilerinin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme ve kişisel verilerin işlenmesi veya aktarılmasına ilişkin rızasını geri çekme hakkı da mevcuttur. Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.baffeed.com internet adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.